Maps Temple 36-Shoryu-ji –> 37-Iwamoto-ji 58kms 17h